Brandrådgivning

MB Byggerådgivning er certificeret brandrådgiver i klasse 1 og 2. Vi rådgiver både erhverv, landbrug og private boligejere. Vores ekspertise sikrer det optimale samspil mellem lovgivning, materialer, konstruktionsvalg samt ambitioner for byggeriets funktionalitet og arkitektur.

Har du et byggeprojekt i brandklasse 1 eller 2? Start samarbejdet med MB Byggerådgivning i dag. kontakt mig her

Hvad kendetegner brandklasse 1 & 2

Brandklasse 1:
Denne brandklasse inkluderer ofte enfamiliehuse, sommerhuse, visse typer industri- og lagerbygninger, avls- og driftsbygninger samt kontorbyggeri. Så hvis dit byggeri ligger indenfor disse kategorier, er chancen for, at det tilhører brandklasse 1, meget høj.

Den faglige klassificering af brandklasse 1
Byggerier i brandklasse 1 er ofte karakteriseret ved deres enkelhed og traditionelle konstruktion. De følger nøje de standardløsninger, der er fastsat i bygningsreglementets bilag. Kun byggerier med lav risiko, kaldet risikoklasse 1, kan placeres i brandklasse 1. Det betyder, at bygninger og bygningsdele i anvendelseskategori 6, som generelt er i risikoklasse 2-4, ikke kan klassificeres som brandklasse 1.

For bygningsdele i anvendelseskategori 1 og 4 gælder desuden en begrænsning for brandklasse 1, og det er kun tilladt for dele med et etageareal på højst 600 m2. Dog kan bygningsdele i anvendelseskategori 2, 3 og 5 klassificeres som brandklasse 1, så længe de er fritliggende fra andre bygningsdele med hensyn til brand.

Brandklasse 2
Denne brandklasse indeholder ofte boligbyggeri, kontorbyggeri, børnehaver, skoler, plejeboliger, garageanlæg, hoteller, industri- og lagerbygninger.

Den faglige klassificering af brandklasse 2

Brandklasse 2 inkluderer traditionelt byggeri i forskellige anvendelseskategorier fra 1 til 6 samt risikoklasse 2 og 3. Her anvendes tekniske løsninger, der er forhåndsgodkendt i bygningsreglementet, selvom der kan være nogle specifikke afvigelser tilladt. Desuden omfatter brandklasse 2 også byggeri, som normalt ville blive klassificeret som brandklasse 1, men hvor standardløsningerne ikke er fulgt til punkt og prikke, eller hvor etagearealet overstiger det, der er tilladt i brandklasse 1.

Brandklasse 3 og 4

Der eksisterer 4 brandklasser inden for byggeri. Brandklasse 3 indeholder ofte industri- og lagerbygninger i mere end én etage, forsamlingslokaler til mindre end 1.000 personer eller skoler i to etager med op til 1.000 personer. Brandklasse 4 bruges til komplekst og utraditionelt byggeri, der ikke er omfattet af brandklasse 1-3, såsom højhuse, hospitaler i mere end to etager, forsamlingslokaler med flugtveje indrettet til mere end 1.000 personer. Hos MB Brandrådgivning rådgiver vi kun indenfor brandklasse 1 og 2. Hvis dit byggeri imidlertid er indenfor brandklasse 3 og 4, henviser vi dig gerne til andre certificerede brandrådgivere, så du kan få den nødvendige ekspertise.

Hvordan foregår samarbejdet?

Hos MB Brandrådgivning har vi gjort samarbejdet nemt for dig. Du skal blot sende en kort beskrivelse af, hvad byggeprojektet går ud på. Vedlæg plantegninger, snit og situationsplan (gerne på skitseniveau). Mangler der tegninger til projektet, er MB Byggerådgivning naturligvis også behjælpelig med udførelsen af disse. Herefter igangsætter vi brandsikringsarbejdet på dit byggeprojekt.

Bygningsreglementet, Brandklasse 1 & 2

Vi sørger for alt, hvad der kræves udarbejdet under Brandklasse 1 og 2 i henhold til bygningsreglementet, BR18:

 • Starterklæring
 • Dokumentation for byggeriets indsatstaktik
 • Dokumentation for indplacering i brandklasse
 • Brandstrategirapport
 • Funktionsbeskrivelse
 • Brandplaner
 • Drift-, kontrol- og vedligeholdsplan vedr. brand
 • Kontrolplan for designfasen
 • Kontrolplan for projektering
 • Kontrolplan for udførelse
 • Sluterklæring
Krav om brug af certificeret brandrådgiver

Ifølge bygningsreglementet kræver ansøgninger om byggetilladelser i Brandklasse 2, 3 og 4 tilknytning af en certificeret rådgiver. Erhvervsstyrelsens målsætning er at kunne afvikle 80% af alle byggesager under Brandklasse 2. MB Byggerådgivning er certificerede i Brandklasse 1 og 2.

Se min certificering her

Læs mere om certificerede brandrådgivere her

Få et tilbud forhør nærmere

Hvis dit projekt falder inden for Brandklasse 3 eller 4, kan MB Byggerådgivning dog stadig være din samarbejdspartner og assistere dig i samarbejde med eksterne rådgivere. Vi står klar til at vejlede og sikre, at din byggesag håndteres professionelt og i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Lad os hjælpe dig med at realisere dit byggeprojekt sikkert og professionelt.

Brandstrategi
MB Byggerådgivning specialiserer sig i udarbejdelsen af brandstrategier til byggerier i både brandklasse 1 og 2. Vores ekspertise inden for brandtekniske løsninger er baseret på mere end 20 års erfaring, og vi sætter en ære i at levere professionelle løsninger, der sikrer optimal brandsikkerhed i dit projekt.

Drifts- og vedligeholdelsesplan
MB Byggerådgivning skræddersyr Drifts-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplaner (DKV-planer) til både nybyggeri og ombygninger. Vi sikrer, at I får den nødvendige plan, som kræves for at opnå ibrugtagningstilladelsen fra kommunen. Med vores ekspertise og erfaring sikrer vi, at jeres byggeri er i overensstemmelse med lovgivningens krav for drift- og vedligeholdelse.

Brandplaner / flugtvejsplaner
Hos MB Byggerådgivning kan du få udarbejdet tegninger med brand- og flugtvejsplaner. Vi hjælper med at fastlægge den brandmæssige opdeling, placering af flugtveje og slukningsudstyr. Lad os hjælpe med at skabe en sikker og tryg bygning, hvor alle aspekter af brandsikkerhed er omhyggeligt planlagt og implementeret.

Book bygherrerådgivning fra start til slut
– det sikre valg!

I udgangspunktet ligger ansvaret for en række vigtige dokumenter og processer hos dig selv, herunder for eksempel håndtering af myndighedsprojekt, bestemmelse af konstruktionsklasse, indhentning af byggetilladelse, kontrol af brandforhold, udarbejdelse af byggeteknisk dokumentation, færdigmelding og opnåelse af tilladelse til ibrugtagning.

Hos MB Byggerådgivning forstår vi imidlertid, at det kan være en kompleks og udfordrende opgave. Derfor tilbyder vi også bygherrerådgivning, så du kan være sikker på, at alt forløber korrekt og problemfrit. Vi styrer alle trin i processen, fra planlægning til gennemførelse, for at sikre, at din byggeproces opfylder alle nødvendige krav og standarder. Lad os tage ansvaret og sikre, at din byggeproces går smidigt og succesfuldt fra start til slut.

Læs mere om MB bygherrerådgivning her

Krav før, under og efter et byggeri

Dokumentation
Dokumentationen af brandforholdene for et byggeri skal udarbejdes enten på dansk eller engelsk. Den skal tydeligt demonstrere, at brandsikkerheden opfylder kravene i bygningsreglementets kapitel 5. Derudover skal den også vise, at design, planlægning og udførelse er tilstrækkelige og overholder de definerede standarder. Ifølge bygningsreglementet (§ 507) skal den brandtekniske dokumentation indeholde alt nødvendigt for at danne et samlet billede, der kan bruges til at bevise, at kravene til brandforhold i bygningsreglementet er opfyldt.

Den endelige version af den brandtekniske dokumentation skal afspejle det faktiske byggeri. Derfor er det afgørende, at dokumentationen justeres ved afslutningen af byggeriet, så den klart og utvetydigt beskriver den færdige konstruktion.

Kontrol
Kontrol skal gennemføres løbende i projektets forskellige faser for at sikre, at det færdige byggeri lever op til de nødvendige brandmæssige krav. Der skal være kontrol af dokumentationen i design- og projektudviklingsfasen samt kontrol af udførelsen under byggeriets udførelsesfase. Det er den certificerede brandrådgivers ansvar at planlægge kontrollen ved at udarbejde kontrolplaner for hver af disse faser. Disse kontrolplaner skal identificere de specifikke elementer, der skal kontrolleres i det pågældende projekt.

Resultaterne af kontrollen skal dokumenteres i kontrolrapporter. Hvis der opdages afvigelser under kontrolprocessen, skal der løbende træffes beslutninger for at sikre, at byggeriet ved afslutningen opfylder de krævede sikkerhedsstandarder.

Hvis der opdages afvigelser under kontrolprocessen, skal der løbende træffes beslutninger for at sikre, at byggeriet ved afslutningen opfylder de krævede sikkerhedsstandarder.